Logo van der heijden autotechniek

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 

Van der Heijden Autotechniek B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Liempde, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87226278.

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van der Heijden Autotechniek B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: iedere tussen Van der Heijden Autotechniek B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Van der Heijden Autotechniek B.V. zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van zaken.

Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Van der Heijden Autotechniek B.V. te verrichten werkzaamheden, waaronder onderhoud en reparaties aan, en APK-keuringen ten aanzien van, auto’s, waaronder personenauto’s en bestelauto’s.

Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van der Heijden Autotechniek B.V. en iedere tussen de wederpartij en Van der Heijden Autotechniek B.V. tot stand gekomen overeenkomst.

De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

Elk aanbod van Van der Heijden Autotechniek B.V. is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. Van der Heijden Autotechniek B.V. is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.

Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Van der Heijden Autotechniek B.V. niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Van der Heijden Autotechniek B.V., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van der Heijden Autotechniek B.V. anders aangeeft. Een onderhouds-, reparatie- of keuringsovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Van der Heijden Autotechniek B.V. de opdracht heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

ARTIKEL 4. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 

Indien Van der Heijden Autotechniek B.V. in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gegevens benodigd is van de wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan Van der Heijden Autotechniek B.V. te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van Van der Heijden Autotechniek B.V., gedurende de normale werkuren, tenzij anders is overeengekomen.

Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op locatie van Van der Heijden Autotechniek B.V. ter beschikking stelt.

Van der Heijden Autotechniek B.V. spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Van der Heijden Autotechniek B.V. vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Van der Heijden Autotechniek B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Van der Heijden Autotechniek B.V. een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Indien Van der Heijden Autotechniek B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Van der Heijden Autotechniek B.V. deze gegevens heeft ontvangen.

APK-keuringen worden in eigen beheer uitgevoerd. De wederpartij dient zich aan de regels te onderwerpen welke door de RDW aan Van der Heijden Autotechniek B.V. worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een opgelegde steekproef, dan is Van der Heijden Autotechniek B.V. voor de vertragingsschade nimmer aansprakelijk.

Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat Van der Heijden Autotechniek B.V. hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Van der Heijden Autotechniek B.V. gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Indien hij daarom bij het verlenen van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van Van der Heijden Autotechniek B.V. zonder dat de wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 5. |  ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN

 

De wederpartij is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de opdracht te annuleren. In geval van annulering is de wederpartij de reeds door Van der Heijden Autotechniek B.V. gemaakt kosten, alsmede een vergoeding van het door Van der Heijden Autotechniek B.V. aannemelijk te maken bezettingsverlies verschuldigd.

 

ARTIKEL 6. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 

Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Van der Heijden Autotechniek B.V. zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Indien een richtprijs is overeengekomen, is Van der Heijden Autotechniek B.V., zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Van der Heijden Autotechniek B.V. de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.

In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Van der Heijden Autotechniek B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Van der Heijden Autotechniek B.V. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Van der Heijden Autotechniek B.V. op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Van der Heijden Autotechniek B.V. de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Van der Heijden Autotechniek B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van der Heijden Autotechniek B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.

ARTIKEL 7. | VERKOOP VAN ZAKEN

 

Indien in het kader de overeenkomst uitsluitend zaken worden geleverd, vindt dit artikel toepassing.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken middels afhalen door de klant op locatie van Van der Heijden Autotechniek B.V..

Indien verzending van de zaken is overeengekomen, bepaalt Van der Heijden Autotechniek B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking. De verzendkosten zullen door Van der Heijden Autotechniek B.V. aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Van der Heijden Autotechniek B.V. hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd.

Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.

Het is Van der Heijden Autotechniek B.V. toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Van der Heijden Autotechniek B.V. gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

Van der Heijden Autotechniek B.V. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Van der Heijden Autotechniek B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard,  enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Van der Heijden Autotechniek B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Voorts is Van der Heijden Autotechniek B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Van der Heijden Autotechniek B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de wederpartij verplicht de schade die Van der Heijden Autotechniek B.V. ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien Van der Heijden Autotechniek B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |  GARANTIE

 

De garantie op werkzaamheden en geleverde zaken bedraagt een jaar, ingaande op de dag van (op)levering. In afwijking op de vorige zin wordt geen garantie verleend op elektronica en op los geleverde gebruikte zaken.

De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Van der Heijden Autotechniek B.V. kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Van der Heijden Autotechniek B.V. zijn uitgevoerd.

De garantie vervalt eveneens indien het voertuig gedurende de garantieperiode door de wederpartij of een derde al is gerepareerd of indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij, bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Van der Heijden Autotechniek B.V..

Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de wederpartij niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Van der Heijden Autotechniek B.V. heeft voldaan.

Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Van der Heijden Autotechniek B.V. streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij Van der Heijden Autotechniek B.V. te reclameren. Indien zijn reclame door Van der Heijden Autotechniek B.V. gegrond wordt bevonden, zal Van der Heijden Autotechniek B.V., te zijner keuze, de gebrekkige zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of repareren, dan wel de werkzaamheden opnieuw verrichten.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.

ARTIKEL 10. |  OVERMACHT

 

Van der Heijden Autotechniek B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

Indien de overmachtsituatie langer dan een week voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan een week zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.

Indien Van der Heijden Autotechniek B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 

Alle prijsopgaven en de prijzen die Van der Heijden Autotechniek B.V. in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen.

Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Van der Heijden Autotechniek B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

Van der Heijden Autotechniek B.V. is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de wederpartij uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.

Indien naar het oordeel van Van der Heijden Autotechniek B.V. gegronde vrees bestaat dat de wederpartij tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Van der Heijden Autotechniek B.V. gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen contant of middels pinbetaling te geschieden op het moment van (op)levering. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door Van der Heijden Autotechniek B.V. voorgeschreven wijze.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.

Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 

De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 9 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van Van der Heijden Autotechniek B.V. draagt hij geen aansprakelijkheid voor overige door de wederpartij geleden schade. In het bijzonder draagt Van der Heijden Autotechniek B.V. geen aansprakelijkheid voor de schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.

Van der Heijden Autotechniek B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Van der Heijden Autotechniek B.V. heeft te allen tijde het recht schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Van der Heijden Autotechniek B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Van der Heijden Autotechniek B.V. vervalt.

Van der Heijden Autotechniek B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Van der Heijden Autotechniek B.V. bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van der Heijden Autotechniek B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van der Heijden Autotechniek B.V. toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Van der Heijden Autotechniek B.V. mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Van der Heijden Autotechniek B.V. wordt uitgekeerd.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van der Heijden Autotechniek B.V. één jaar.

In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd.

Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Van der Heijden Autotechniek B.V. zal de wederpartij Van der Heijden Autotechniek B.V. vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Van der Heijden Autotechniek B.V. c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Van der Heijden Autotechniek B.V. geleverde zaken.

ARTIKEL 13. |  RETENTIERECHT

 

Van der Heijden Autotechniek B.V. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Van der Heijden Autotechniek B.V. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

 

ARTIKEL 14. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Alle door Van der Heijden Autotechniek B.V. geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Van der Heijden Autotechniek B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Van der Heijden Autotechniek B.V. of door Van der Heijden Autotechniek B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Van der Heijden Autotechniek B.V. is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN

 

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Van der Heijden Autotechniek B.V. aangewezen om van geschillen kennis te nemen.